تبلیغات
معلم مطهر - آیا تکامل از خود بیخود شدن است؟

معلم مطهر

آثارش بدون استثناء خوب است (سخنان امام خمینی(ره) درباره ی ایشان)

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
آیا تکامل از خود بیخود شدن است؟
464646

آیا حرکت و تکامل مستلزم از

خود بیخود شدن است؟ آیا هر موجودی یا باید خودش خودش بماند و یا باید راه تکامل پیش گیرد؟ پس انسان یا باید انسان بماند و یا متحول و متکامل گردد و تبدیل به غیر انسان گردد؟.

پاسخ این است که حرکت و تکامل واقعی یعنی حرکت شئ به سوی غایت و کمال طبیعی خود و به تعبیر دیگر حرکت از راه مستقیم طبیعت و خلقت به هیچ وجه مستلزم این نیست که خود واقعی آن موجود تبدیل به خود دیگر گردد.

آنچه خود واقعی یک موجود را تشکیل میدهد «وجود» اوست نه ماهیتش.

تغییر ماهیت و نوعیت به هیچ وجه مستلزم تبدیل خود به ناخود نیست.

صدرالمتألهین که قهرمان این مسأله است تصریح میکند که انسان نوعیت مشخص ندارد و مدعی است که هر موجود متکامل در مراتب تکامل، «انواع» است نه نوع.

رابطه یک وجود ناقص با غایت و کمال طبیعی خود رابطه یک شئ با یک شئ بیگانه نیست بلکه رابطه خود با خود است، رابطه خود ضعیف است با خود واقعی.

آنجا که شئ به سوی کمال واقعی خود در حرکت است، از خود به سوی خود حرکت میکند و به تعبیری میتوان گفت از ناخود به خود حرکت میکند. تخم گیاهی که در زمین میشکافد و از زمین میدمد و رشد میکند، ساقه و شاخه و برگ و گل میدهد، از خود به سوی ناخود نرفته است؛ اگر خودآگاه میبود و به غایت خویش شاعر میبود، احساس ازخودبیگانگی نمیکرد.

این است که عشق به کمال واقعی عشق به خود برتر است و عشق ممدوح خودخواهی ممدوح است.

شیخ اشراق رباعی لطیفی دارد، میگوید:

هان تا سر رشته خرد گم نکنی

خود را ز برای نیک و بد گم نکنی

 

رهرو تویی و راه تویی، منزل تو

هشدار که راه «خود» به «خود» گم نکنی

پس از این مقدمات، اجمالًا میتوانیم حدس بزنیم که میان خواستن خدا، حرکت به سوی خدا، تعلق و وابستگی به خدا، عشق به خدا، بندگی خدا، تسلیم به خدا، با هر خواستن دیگر و حرکت دیگر و وابستگی دیگر و عشق و بندگی و تسلیم دیگر تفاوت از زمین تا آسمان است. بندگی خدا بندگیای است که عین آزادی است، تنها تعلق و وابستگیای است که توقف و انجماد نیست، تنها غیرپرستی است که از خود بیخود شدن و با خود بیگانه شدن نیست، چرا؟ زیرا او کمال هر موجود است، مقصد و مقصود فطری همه موجودات است: «وَ انَّ الی رَبِّک الْمُنْتَهی» «1».

اکنون به نقطهای رسیدهایم که میتوانیم بیان قرآن را در زمینه اینکه فراموشی خدا فراموشی خود است، باختن خدا باختن همه چیز است، بریدن با خدا سقوط مطلق است، توضیح دهیم.[ یکشنبه 25 خرداد 1393 ] [ 05:47 ب.ظ ] [ احمد یوسفی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه